۱۳۹۰ خرداد ۱۲, پنجشنبه

فیلم عملیات استشهادی حیدر کرار (رض) - پیشین سربازقسمت اول /Part-1 


قسمت دوم /Part-2


قسمت سوم /Part-3قسمت چهارم /Part-4

قسمت پنجم /Part-5 

هیچ نظری موجود نیست: